Winkelwagen Geen producten

Welkom text

Disclaimer

Algemeen
Meestersport, verleent u hierbij toegang tot meestersport.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door  Meestersport en derden zijn aangeleverd.  Meestersport behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van  Meestersport.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan u ter beschikking op onze website . Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Meestersport aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor eventueel door haar daarbij overgebrachte virussen.
De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
OPMERKING: Attachments zonder duidelijke afzender worden NIET geopend!!

Beperkte aansprakelijkheid
Meestersport besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van  Meestersport.

Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan  Meestersport niet aansprakelijk worden gesteld.

Meestersport kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Meestersport sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Meestersport

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van  Meestersport. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij  Meestersport. Zonder schriftelijke toestemming van  Meestersport mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop